Menu

Matura – poprawka

17 lipca 2017

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM (matematyka i język angielski - pisemne) - 22.08.2017 o godzinie 9:00 rozpoczyna się egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Prosimy o zgłaszanie się 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Na salę wchodzimy tylko z dowodem osobistym, długopisem z czarnym wkładem oraz przyborami dopuszczonymi w komunikacie Dyrektora CKE.

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąṕ absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż̇ do 7 lipca 2017 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

przybory_gimn_matura_2017

Zobacz także